Информация | Kандидатстване | Записване | Контакти | Учебен план

Срок за прием на кандидати за магистърската програма
до 13 септември 2019 г.


Документите се подават в канцеларията на Деканата на Строителен факултет -
каб. Б313 в новата сграда на УАСГ в приемното време на канцеларията.