ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите за тази магистърска програма трябва да имат завършен пълен курс на обучение по специалностите „Архитектура” или „Строително инженерство” от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, и да притежават образователнате степени „магистър” или „бакалавър”.

Приемат се и кандидати от област „Технически науки”, като в зависимост от конкретния случай кандидатът ще има съответните свободно-избираеми дисциплини за придобиване на необходимите общи познания в областта на строителството или ще бъде насочен към един предварителен семестър.


Кандидатите трябва да подготвят следните документи:

1) Заявление до Ректора на УАСГ по образец (заявлението изтеглете оттук);
2) Оригинал и копие на диплома за завършена степен на висше образование (бакалавърска или магистърска);
3) Автобиография / CV.

Подаване на документите:

Документите се подават в канцеларията на Деканата на Строителен факултет - каб. Б313 в новата сграда на УАСГ в приемното време на канцеларията (от 10 до 12 часа).

Критериите за прием са свързани със средния успех от следването и дипломата.

Начало | Информация | Кандидатстване | Записване | Преподаватели | Контакти | Абониране за новини